top of page

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF, Szabályzat) vonatkoznak a https://www.szimbiolab.com oldalt üzemeltető Kis-Baraksó Alexandra e.v. (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

 

Üzemeltető, szerző és jogtulajdonos:

Kis-Baraksó Alexandra - egyéni vállalkozó

Cím: 2760 Nagykáta, Virág utca 23

Nyilvántartási sz.: 52231618

Adószám:  68773438-1-33

EU adósz.: HU68773438

 

Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

 

I. Alapvető rendelkezések

 1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

  2. A jelen feltételek 2024. június 1. napjától hatályosak és visszavonásig hatályban maradnak. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket.

 

  3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

II. A szolgáltatás leírása

 1. A Szolgáltató által nyújtott “személyes tanfolyam” szolgáltatáson keresztül a Megrendelők a befizetett tanfolyamon személyesen részt vehetnek.

 2. A szolgáltatás célja, hogy a Megrendelők megismerkedjenek a modern bioanyagokkal, készítésükkel, felhasználásukkal, amelyet munkájukban, hobbijukban a jövőben hasznosíthatnak.

 3. A tanfolyamok nem minősülnek felnőttképzésnek. A szolgáltató a tanfolyamok folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a képzésben részt vevő személy fejlődésére, a tananyagtartalom feldolgozása a képzésben részt vevő személy önálló feladata. A tanfolyamok a helyszínt, az ismeretanyagokat és a produktív részvételhez szükséges eszközök biztosítását foglalják magukba.

 

III. A szerződés tárgya

1. Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltatás keretében a tanfolyamot megszervezze és a tudásanyagot átadja.

 

2. A szerződés tárgyát képezik a meghirdetett tanfolyamok.

 

3. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik egyéb szolgáltatások, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. 

 

4. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Küldés” gomb lenyomásával (a megadott űrlapon) jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. 

 

5. A Szolgáltatás kizárólag online rendelhető meg.

 

IV. A szerződés létrejötte, díjfizetés

 

– Személyes tanfolyamok -

 

1. A szerződés a felek között a jelentkezési űrlapon, a JELENTKEZEM! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

 

2. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető számlázási, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. 

3. Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

4. Ennek feltétele a Szolgáltatás díjának kiegyenlítése, amely egy összegben, vagy két részletben történhet. A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. 

5. A két részletben történő fizetés esetén, a második  részlet határidőre való nem teljesítése automatikusan a szerződés megszűnését eredményezi.

6. A Tanfolyam lemondása esetén a Megrendelő a VI. szakaszban feltüntetett összeg visszatérítésére jogosult.

 

7. A Tanfolyam díja tartalmazza:

– Tanfolyam órarendjét

–  Személyes részvételi lehetőséget a Tanfolyamon
–  Anyagminták elkészítésének lehetőségét, indító kultúrákat
–  Az anyagok növesztéséhez szükséges eszközöket és termőközegeket

 

8. A befizetések bankszámlára történő átutalással valósulnak meg, amelyhez az adatokat mindig a kiállított számla tartalmazza. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

9. Minden jelentkező számára adottak a részletfizetési lehetőségek, a jelentkező fizetőképességét cégünk nem vizsgálja.

10. A Megrendelő a Tanfolyamon való részvételi lehetőséget nem értékesítheti vagy adhatja át további felhasználók részére.

11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

 

V. Rendelés menete

 1. A látogató regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a tanfolyamhoz tartozó űrlap kitöltésével és beküldésével.

 2. Az űrlap beküldése után, a Szolgáltató e-mail formájában elküldi a Megrendelőnek a fizetéshez szükséges tudnivalókat (név, számlaszám, befizetés határideje).

 3. A tanfolyam egy, illetve 2 részletben fizethető be. A 2. részletet legkésőbb a tanfolyam kezdete előtt 14 naptári nappal rendezni kell.


 

VI. Elállási jog

 1. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

 2. Az elállás joggal úgy élhet a Fogyasztó, hogy a szimbiolab@gmail.com e-mailre jelzi szándékát. Szükséges megadnia a regisztrálás során használt e-mail címét és a nevét. A visszatérítés 14 munkanapon belül történik, azonban a felmerülő banki költségek a visszatérítendő összegből levonásra kerülnek!

 3. Ha tévesen vagy hibásan történt befizetés, 8 napon belül szükséges jelezni a szimbiolab@gmail.com e-mail címen. A visszatérítési kérelemhez csatolni kell minden releváns információt, mint pl. a befizetés azonosítója, a bankszámlaszám, a panasz leírása. A jogos visszatérítési kérelmeket 14 napon belül teljesítjük.

 4. Amennyiben a számla jogi személy nevére szól, a Megrendelő nem minősül fogyasztónak.

 5. A visszatérített összeg az alábbiak alapján kerül meghatározásra (a befizetést követő 14. naptári nap

  1. egyösszegű befizetés esetén:

   1. Ha a tanfolyam indulásáig több, mint 14 naptári nap van hátra, akkor a befizetés 50%-a kerül visszatérítésre

   2. Ha a tanfolyam indulásáig kevesebb, mint 14 naptári nap van hátra, akkor 10% kerül visszatérítésre.

  2. Ha két részletben történik a befizetés:

   1. Ha a  tanfolyam indulásáig több, mint 14 naptári nap van hátra, akkor az első részlet nem kerül visszatérítésre és a Szerződés érvényét veszti.

   2. Ha a tanfolyam indulásáig kevesebb, mint 14 naptári nap van hátra és a második részlet is befizetésre került, akkor a befizetett összeg 10%-a kerül visszatérítésre.

  3. Amennyiben a tanfolyam nem indul el, a befizetett összeg 100%-a visszatérítésre kerül.


 

VII. A Szolgáltató jogai és kötelességei

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett Tanfolyam szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek. 

 2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tanfolyamok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett időpontok törlésének lehetőségét is. A kurzusok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

 3. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a Tanfolyamok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (https://www.szimbiolab.com) tájékoztatást nyújtani. 

 4. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

 5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori tanfolyami díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden tanfolyamra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 6. A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése előtt a megadott e-mail címre küldjük a szamlazz.hu rendszeréből! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfatörvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

 7. A Szolgáltató köteles a tanfolyam lefolytatásához szükséges helyszínt, technikai hátteret, kísérleti anyagokat biztosítani.

 8. A szolgáltató biztosítani igyekszik az anyagok problémamentes előállítását, a kísérletek sikeres lefolytatását. Szükség esetén pótanyagot / közeget biztosít a tanfolyam eredményes elvégzéséhez.

 

VIII. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. A Megrendelő vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

 2. A Megrendelő jogosult a tanfolyamon megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

 3.  A Megrendelő a befizetett tanfolyamon tényleges részvételre nem kötelezhető! Amennyiben a Megrendelő nem vesz részt a Tanfolyamon, nem kérheti a tanfolyam utólagos megtartását/újrakezdését sem, illetve a kiesett alkalmak térítését sem.

 4. A Megrendelő az alkalmakon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a csoporttársait nem zavarja! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására.

 5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon nagyrészt élő anyagokkal dolgozik / ilyeneket állít elő, melyeknél a szokásosnál nagyobb számban léphet fel nem várt hiba. A tanfolyam szervezői nem tudnak felelősséget vállalni az anyagkísérletek sikerességéért.

 6. A Megrendelő a tanfolyamot azzal a szándékkal kezdi el, hogy a tanfolyam ideje alatt az alkalmakon jelen van, a csoportban aktívan részt vesz.

 7. A tanfolyamok között nincs átjárás, másik tanfolyamra való áttérés új befizetéssel történhet meg. 

 8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alkalmakon fénykép vagy videofelvétel készülhet, és jelentkezésével ehhez hozzájárul.

 

IX. Szerzői jogok

 1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az előadások Kis-Baraksó Alexandra, Márföldi Dóra, Papp Anett, Hajgató Sára és Fodor Cindy szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

 2. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára e-mailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A tréning résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

 3. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Kis-Baraksó Alexandra engedélyével történhet. Az ott megosztott anyagok és információk a Szimbio Lab ügyfeleinek szólnak, onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.

 4. A résztvevő beleegyezik a tanfolyamon elkészült munkáit Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

 5. A honlap üzemeltetője, mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tréningek vagy más tananyagok és összeállítások tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 50.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

A jelen pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

X. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. 

A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

 

XI. Panaszkezelés

A Szolgáltató célja, hogy a szolgáltatást megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a szimbiolab@gmail.com e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

E-mail: nfh@nfh.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2.

Telefonszáma: +36 1 792 7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

XII. Adatkezelés

A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, 8 évig tároljuk.

 

Bővebben az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadók.

 

XIII. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

2024.06.01.

bottom of page